Czym jest podatek u źródła?

5 paź    Finanse

Podatkiem u źródła określa się nietypową formę CIT (czyli podatku od dochodów przedsiębiorstw lub spółek), umożliwiającą opodatkowania wychodzących z danego kraju przelewów transgranicznych. Konstrukcja ta jest dopuszczalna jedynie w ściśle określonych sytuacjach i pozwala na pobór podatku w kilku przypadkach.

Na czym polega podatek u źródła?

Kiedy krajowe przedsiębiorstwo nabywa usługę od zagranicznego podmiotu, konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji danych przelewu. Może bowiem okazać się, że powstał obowiązek podatkowy opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

W ściśle określonych prawem sytuacjach, dochodzi do obowiązku zapłaty. Zarówno wysokość podatku, jak również wyłączenia spod jego obowiązywania wynikają między innymi z międzynarodowych umów między Polską a innymi krajami o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także z przepisów podatkowych.

Do konieczności opłacenia podatku u źródła dochodzi, gdy podmiot przesyłający przelew (rezydent kraju, w którym powstał dochód) nie jest podatnikiem w tym samym miejscu co otrzymujący przelew. Płatność może mieć miejsce z różnych tytułów – między innymi płatność licencyjną, odsetki za zaciągniętą pożyczkę lub wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług), a podatnikiem jest ten podmiot, który otrzymał przelew.

Wysokość podatku u źródła

Jak wspomniano, podatnikiem jest podmiot otrzymujący świadczenie spoza Polski. Jednocześnie, płatnikiem podatku jest ten podmiot, który zlecił przelew jest odpowiedzialny za obliczenie podatku, jego pobór oraz wniesienie na rzecz właściwego, polskiego urzędu skarbowego należy do obowiązków zlecającego wpłatę. Wysokość podatku u źródła może być uzależniona od krajowych przepisów prawa podatkowego lub umów bilateralnych, dlatego na płatniku podatku ciąży obowiązek sprawdzenia regulacji w tym zakresie.

Na uwagę zasługuje również fakt, że bez względu na to, czy polski przedsiębiorca pobrał podatek u źródła od swojego zagranicznego kontrahenta czy nie, ma obowiązek zgłoszenia transakcji do właściwego urzędu skarbowego – www.pwc.pl/pl/uslugi/podatek-u-zrodla-doradztwo-podatkowe.html. Dane powinny zawierać dokładną wysokość dochodów, jakie osiągnął zagraniczny podmiot na terenie Polski, a informacja taka powinna zostać przekazana również samemu kontrahentowi zagranicznemu. W przypadku poboru przez polskiego przedsiębiorcę podatku (jako płatnik), jest on zobowiązany do wpłacenia go do urzędu skarbowego, a także złożenia stosownej deklaracji (PIT-8AR w przypadku osób fizycznych oraz CIT-10R jeśli chodzi o osoby prawne) w stosownym, określonym w przepisach prawa terminie.