Podatek od nieruchomości – kto nie musi go płacić?

4 sty    Biznes

Nabycie nieruchomości, a także prawa do wieczystego użytkowania określonego budynku z reguły wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w przypadku określonych kategorii osób, które nie muszą wnosić opłaty.

Podatek od nieruchomości – kto go płaci?

Aby wyjaśnić, kto może zostać zwolniony z uiszczania podatku, warto najpierw dowiedzieć się, kto musi to zrobić. Obowiązek opłacenia określonej kwoty na poczet podatku od nieruchomości każdorazowo ciąży na właścicielu nieruchomości lub jej użytkowniku (który mieszka na niej jak właściciel), a także użytkowniku wieczystym terenu publicznego (należącego do gminy lub organów państwowych) oraz posiadacz mienia publicznego (w oparciu o umowę, ale również przy jej braku).

Kto nie musi opłacać podatku?

Przede wszystkim – gminy mają prawo zwalniać z konieczności opłacania podatku wybrane kategorie osób. Nie ma żadnej odgórnej regulacji, która wskazywałaby im określony katalog podmiotów, dlatego też tego rodzaju zwolnienia mogą różnić się w zależności od regionu kraju. Warto jednak mieć na względzie, że wyłączenia te zazwyczaj dotyczą kategorii osób, którym trudno byłoby spłacać zadłużenie. Innymi słowy, organy samorządu terytorialnego nade wszystko muszą kierować się sprawiedliwością społeczną, gdy dokonują określonych wyłączeń.

Poza tym, istnieje kilka inny wyłączeń w skali krajowej. Osoby, które nie prowadzą żadnego rodzaju działalności gospodarczej, nie muszą płacić podatku od nieruchomości:

  • od budynków gospodarczych (w kilku ściśle określonych przypadkach – między innymi gdy są one wykorzystywane na specjalną produkcję rolną),
  • budynki wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem że ich właściciel prowadzi wszelkie prace konserwatorskie, jakie nakazuje prawo,
  • od nieużytków, a także gruntów zadrzewionych bądź zakrzewionych,
  • członkowie spółdzielni produkcyjnych są zwolnieni z opłacania podatku, ale tylko jeśli są w wieku emerytalnym lub posiadają I bądź II grupę inwalidzką, lub są osobami o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w stosunku do osób ubezwłasnowolnionych.

Powyższe wyliczenie nie jest pełnym katalogiem wyłączeń, jaki można znaleźć w ustawie. Dodatkowo, jako że prawo jest zmienne – warto sprawdzać co roku, czy nie miały miejsca żadne nowelizacje w zakresie opodatkowania nieruchomości. Może bowiem okazać się, że opłacenie tej daniny publicznej wcale nie jest niezbędne z uwagi na przynależność do którejś z wyłączonych spod opodatkowania kategorii podmiotów.

Więcej informacji dowiesz się z artykułu na: /www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ret-podatek-od-nieruchomosci.html