Sprawozdanie finansowe to konieczność

2 maj    Finanse

Racjonalna gospodarka finansowa jest bardzo ważna. Każda firma posiada określony budżet i wydaje go według konkretnego planu. Realizacja budżetu jest ważna, nie wolno przekroczyć wysokości posiadanych środków. Aplikacja e-sprawozdania finansowe sprawdza się doskonale, a coraz więcej osób sięga po nią, aby ułatwić sobie funkcjonowanie. Jednostki wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Finansowego, mogą stworzyć e-sprawozdania i przesyłać je raz w roku, w czasie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Bezpłatna aplikacja jest dostępna na stronach rządowych i łatwo można z niej korzystać. Spółki cywilne są zwolnione z tego obowiązku i nie muszą przekazywać sprawozdań do KAS, do urzędu skarbowego czy do KRS. 

Obowiązek sprawozdawczości

Obowiązek przygotowania takich sprawozdań finansowych jest zapisany w ustawach o rachunkowości, podatku dochodowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksie karnym skarbowym oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. E-sprawozdania finansowe są łatwym rozwiązaniem, pomagają firmom szybko wypełnić dane i przesłać je online – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie/e-sprawozdania-finansowe-dedykowane-rozwiazania-dla-firm.html. Komputery przyczyniły się do usprawnienia takiej sprawozdawczości. 

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie przedstawia sytuację finansową oraz finansowe wyniki podmiotu gospodarczego w sposób uporządkowany. Opisuje ono rok obrachunkowy i jest sporządzane dla całej firmy, a nie dla jej poszczególnych działów. Dokument ten sporządza księgowy lub główny księgowy danej firmy. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz uzupełniających danych takich, jak wprowadzenie  do sprawozdania finansowego podającego zasady rachunkowości, metodę wyceny oraz zmiany, a także objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz podziału zysków lub pokrycia strat, jeśli takie się pojawiły. Dokument musi być przygotowany solidnie, rzetelnie, w sposób przejrzysty i dobrze opisany. Lektura takiego sprawozdania musi dać jasny obraz sytuacji danej firmy.